Uitgangspunten

Inrichting, ontwerp, bouwmateriaal en installaties

Het project heeft een omvang van 1 hectare. Op een derde van dit terrein komen 20-24 woningen voor 44 mensen. De rest van het terrein wordt groenvoorziening: groen, regenwateropvang, eigen waterzuivering (helofytenfilter) en bufferzone (overgang van bebouwd gebied naar landelijk gebied). Er komt ruimte voor zowel individueel als groepswonen.
De belangrijkste bouwmaterialen voor casco, gevels en vloeren zijn hout, stro en leem. De binnenmuren van de woningen worden flexibel geplaatst, zodat de woningen vergroot of verkleind kunnen worden. Energie wordt uit hernieuwbare bronnen gehaald en het project voorziet voor een deel in de eigen elektriciteitsbehoefte.


Betaalbaarheid

Het project wil laten zien dat betaalbaarheid, duurzaamheid en gemeenschapszin goed samengaan. De huurprijs van de huurwoningen ligt dan ook onder de huurtoeslaggrens en koopwoningen vallen zoveel mogelijk onder de categorie sociale koop. Zelfwerkzaamheid in de bouw en het beheer dragen bij aan de betaalbaarheid van het project.


Openheid en diversiteit

In het project is sprake van een diversiteit aan woonvormen en functies, alsmede een diversiteit van bewoners naar inkomen en samenstelling van huishoudens.
Het project staat open voor iedereen met een milieuvriendelijke levensstijl, ongeacht leeftijd, inkomen, levensovertuiging en seksuele voorkeur. Bij het wonen ligt de nadruk op ecologie, gemeenschappelijke voorzieningen en gedeelde ruimte.


Gemeenschappelijkheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid

Door de woningen relatief klein en de voorzieningen in de woningen relatief sober te houden ontstaat er financiële ruimte voor gemeenschappelijke voorzieningen, die voor alle bewoners toegankelijk zijn. Door het creëren van deze gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen, door te bouwen voor verschillende doelgroepen, door gezamenlijk beheer en zelfwerkzaamheid en door het milieuvriendelijke karakter ontstaat een sterke betrokkenheid van de bewoners met het project, met elkaar en met de leefomgeving.


Levensstijl en voorbeeldfunctie

De bewoners van het project proberen hun ecologische voetafdruk zo klein te maken, zodat zij een eerlijk aandeel aan land en natuurlijke hulpbronnen gebruiken ten opzichte van de andere bewoners van deze wereld. Daarnaast stimuleert het project milieuvriendelijke initiatieven zoals inkopen van lokaal geproduceerde groeten, fruit, vlees en melkproducten, inkoop Max Havelaar producten e.d.
Het project vervult een voorbeeldfunctie in duurzaam en milieuvriendelijk wonen en staat open voor geïnteresseerden van buitenaf. Hiermee willen de initiatiefnemers een inspiratiebron vormen voor bewoners, beleidsmakers en ontwikkelaars om milieuvriendelijke en energiezuinige technieken toe te passen in bestaande bouw en nieuwbouw.


Meer informatie


Prospectus
In de prospectus staat het hele project uitgebreid beschreven.

 

Visie en uitgangspunten

In de visie staat de basis waarop wij ons project hebben vormgegeven.

 

Programma van Wensen

In het programma van wensen staat hoe ons project eruit komt te zien

 

Sfeerbeelden

Hier zie je impressies van de sfeer die ons project moet gaan uitademen

johan_en_clementine

johan_en_clementine